Foreningen er en del af af Kirke Hyllinge Idræts Forening (KHIF) og som sådan er vi underlagt hovedforeningens vedtægter. Nedenfor er KHIF-CM’s forretningsorden baseret på hovedforeningens vedtægter.

Forretningsordenen er vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 18. december 1997, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2006 samt 5.november 2013

§ 1 Navn
Motions Cykelklubbens navn er KHIF Cykelmotion, en afdeling af Kirke Hyllinge Idrætsforening KHIF, med juridisk hjemsted i Lejre Kommune.

§ 2 Formål
KHIF Cykelmotions formål er at samle cykelinteresserede på alle niveauer, aldre og køn, for herigennem at styrke viden, kunnen, interesse og sammenhold, såvel sportsligt som socialt.

§ 3 Optagelse
I klubben kan optages enhver, der vil indordne sig klubbens vedtægter og som ikke er i kontingentrestance i KHIF eller dennes underafdelinger.

§ 4 Tilslutning til andre organisationer
Klubben er en afdeling under Kirke Hyllinge Idrætsforening og dermed tilsluttet de organisationer som KHIF’s hovedbestyrelse har fundet nødvendigt. Herudover kan cykelklubben tilslutte sig de organisationer som afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, i den udstrækning dette er foreneligt med klubbens formåls paragraf og KHIF’s øvrige love og bestemmelser.

§ 5 Generalforsamling

Der afholdes afdelingsgeneralforsamling en gang om året efter de bestemmelser der er gældende for afdelingsbestyrelser i KHIF. Herunder bestemmelser for:

 • Beslutninger ekskl. vedtægtsændringer
 • Personvalg
 • Indkaldelse
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Indkomne forslag
 • m.m.

Vedtægtsændringer for Motions Cykelklubben kræver 2/3 af de på generalforsamlingen  fremmødte stemmeberettigede medlemmers ja stemmer.

Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 • Afdelingsformandens beretning
 • Afdelingens økonomi
 • Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før)
 • Valg af afdelingsbestyrelse ( i lige år halvdelen og i ulige år en over halvdelen)
 • Valg af suppleant

Alle valg gælder for 2 år

§ 6 Afdelingsbestyrelse

Cykelklubbens afdelingsbestyrelse udgøres af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv, med valg af formand, kasserer, sekretær og  næstformand.

Herudover vælges en ansvarlig for tilrettelæggelse af træningsdage og en som ansvarlig for  arrangementer herunder sæsonafslutning og ture i forbindelse med løb. Disse poster kan besættes med personer både i og udenfor bestyrelsen.

Formand og sekretær udarbejder forud for hvert bestyrelsesmøde forslag til dagsorden der uddeles til bestyrelsen og suppleanterne senest 2 dage før mødet.

Efter mødet udarbejder sekretæren et beslutningsreferat der ligeledes fordeles til både  bestyrelsen og suppleanter.

Eksempel på dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Godkendelse af dagsorden
 • Siden sidst (evaluering af aktiviteter siden sidste møde)
 • Økonomi
 • Kommende aktiviteter, hvem gør hvad og hvornår.
 • Gennemgang af KHIF’s aktivitetskalender
 • Eventuelt

Skriv et svar